بحران نوگرايی و فرهنگ سياسی در ايران معاصر

<p style=

مولفدکتر علی اصغر کاظمی

نوبت چاپ: دوم

سال چاپ: ۱۳۸۲

تعداد صفحه: ۲۴۶

شابک: ۹-۰۹-۵۵۱۶-۹۶۴

قيمت: ۴۰۰۰۰۰ ريال

 كتاب مجموعه اي از نظريات جامعه شناسي، انديشه، نظريه و فلسفه سياسي است كه براي طرح مسئله ((سنت و تجدد)) بكار رفته است. با توجه به ژرفاي كتاب و آثار و تبعات ناشي از تعارض يا همزيستي ميان سنت و نوگرايي، مساله در يك تقسيم بندي كاركردي مورد كندوكاو قرار گرفته است.

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/113

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹