منابع کارشناسی ارشد

منافع ملی در نظریه های روابط بین الملل

<p style=

نویسنده: اسکات برچیل

مترجم: دکتر وحید بزرگی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۴۰۰

شابک: ۰-۰۷-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۳۱۲

اندازه: رقعی

قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال

منافع ملی یکی از محوری ترین مفاهیم در روابط و سیاسیت بین الملل است.برچیل پس از بررسی خاستگاه منافع ملی ازجمله در مفاهیم "خواست عمومی" ژان ژاک رسو و "مصلحت دولت" نیکولو ماکیاولی،به موشکافی جایگاه و معنای منافع ملی در نظریه های متعارف (واقع گرایی و نوواقع گرایی)، انتقادی (مارکسیسم و آنارشیسم) و پیشرو (لیبرالیسم، مکتب انگلیس و سازنده انگاری) پرداخته است. او در این رهگذر نشان می دهد که در جدل های مربوط به ماهیت منافع ملی، اختلاف نظر زیادی حول دوگانگی های عینی-ذهنی، ثابت-متغیر، ملی-طبقاتی، و ملی-جهانی وجود دارد.

او سرانجام نتیجه می گیرد که به رغم تداوم کاربرد مفهوم منافع ملی در جدل های سیاسی،مضمون ماهوی آن در عصر جهانی شدن جای مناقشه زیادی دارد.

ابزارهای تحلیل سیاست خارجی

<p style=

مولفین: ژان فردریک مورن - جاناتان پاکن

مترجم: دکتر وحید بزرگی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۹

شابک: ۶-۳۶-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۴۰۰ 

اندازه: وزیری

قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال

برخلاف کتاب هایی که در مباحث نظری بسیار پیچیده غرق می شوند این کتاب با مرور نظریه های مختلف سیاست خارجی،به بررسی مولفه های سیاست خارجی و عوامل موثر در این حوزه-از نقش تصمیم گیران تا نقش ساختار بین المللی-چارچوب به نسبت جامعی برای تحلیل سیاست خارجی بدست می دهد.

کتاب یازده فصل دارد و بطور یکجا جعبه ابزار کاملی برای تحلیل سیاست خارجی است.

 

 

سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه

<p style=

مولف: بلدر پریفتی

مترجم: عبدالمجید سیفی 

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۷

اندازه: رقعی

شابک: ۳-۷۷-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۷۲

قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال

سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در برهه های زمانی مختلف شاهد تغییرات زیادی بوده است،اما بلدر پریفتی معتقد است نوعی ثبات در این سیاست وجود دارد.ژئوپلیتیک که در مرکز این داستان است،سبب می شود تا سیاستمداران آمریکایی گزینه های اندکی برای تغییر در مقابل خود ببینند و تمرکز خود را بر جلوگیری از خیزش و تقویت یک هژمون در منطقه معطوف کنند.

اندیشه سیاسی اسلام در سده های جدید (اسلام در دولت ملی مدرن)

<p style=

مولف: اروین.آر.جی. روزنتال

ترجمه: دکتر علی اردستانی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۶

شابک: ۹-۷۵-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

اندازه: وزیری

تعداد صفحه: ۴۰۰

قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال

در این کتاب نویسنده به بررسی اندیشه سیاسی اسلام در دوران معاصر و نسبت آن با اندیشه سیاسی کلاسیک در اسلام می پردازد.به اعتقاد پروفسور روزنتال،اسلام معاصر دچار بحران معنوی و فکری است و این امر ریشه در فلسفه سیاسی غرب و سلطه غرب بر جهان اسلام دارد.او می کوشد در کتاب حاضر نشان دهد که چگونه اسلام موقعیت کلاسیک خود را در کشورهای اسلامی از دست داده است.او ریشه شکل گیری ناسیونالیسم را در این کشورها در از دست رفتن همین جایگاه و موقعیت می داند که وضعیت پیچیده و آشفته ای را به وجود آورده است.

 

 

سیاست جهانی

<p style=

مولف: اندرو هیوود

مترجم: دکتر عبدالرحمن عالم

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۶

شابک: ۸-۷۲-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

اندازه: وزیری

تعداد صفحه: ۷۰۴

قیمت: ۹۹۰۰۰۰ریال

هدف کتاب این است که مقدمه ای روزآمد‏،یکپارچه و پیش نگر برای روابط بین الملل و سیاست جهانی فراهم کند؛و در نظر دارد ضمن پذیرفتن آن که «جهانی بودن»و«بین المللی بودن»مکمل اند و حالت های متعارض یا ناسازگاربرای فهم مسائل جهان نیستند،به واقع جهانی نگر باشد و همچنین ساحت و جنبه بین المللی بودن مسائل جهانی را نادیده نگیرد.بنابراین سیاست جهانی نه تنها سیاست در سطح «جهانی»- یعنی روندها،نظام ها و چارچوب های نهادی جهان گسترده را -در بر می گیرد،بلکه به یقین سیاست در همه سطوح (جهان گستر،منطقه ای،ملی و درون ملی)را هم پوشش می دهد.چنین رویکردی نشان می دهد در حالی که مسائل و موضوع ها رو به افزایش گذاشته اند،دولت هادر شرایط وابستگی جهانی با یکدیگرتعامل دارند و هم زمان بازیگران اصلی صحنه جهانی هم هستند.

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی(مسائل اقتصادی-سیاسی جهان سوم)

<p style=

این کتاب ویرایش جدید درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی-سیاسی جهان سوم است

مولفین: دکتر احمد ساعی - دکتر عبدالمجید سیفی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک: ۹-۶۲-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۷۶

قطع کتاب: رقعی

قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال

موضوع کتاب آشنایی با اقتصاد سیاسی کشورهایی است که به اصطلاح جهان سوم خوانده می شوند.این کتاب تلاش دارد تا ویژگی های اصلی این گونه کشورها را در دنیای متحول کنونی شرح دهد.واقعیت های بسیاری در جهان امروز از تکرار و استمرار الگوهای توسعه نیافتگی در بخش های عمده ای از جهان حکایت دارند و از همین رو بحث و پژوهش درباره توسعه نیافتگی و ویژگی های آن همچنان مورد نیاز و بسیار ضروری است.

مبانی سیاست تطبیقی(نظام های سیاسی تطبیقی)

<p style=

مولف: پاتریک اونیل

مترجم: دکتر سعید میرترابی

نوبت چاپ: سوم

سال چاپ: ۱۳۹۴

شابک: ۳-۱۱-۸۸۱۱-۹۶۴

تعداد صفحه: ۴۰۴

اندازه: وزیری

قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال

به باور نویسنده،سیاست عرصه رقابت و کشمکشی است که هدف نهایی آن برقراری نوعی تعادل و سازش میان دو آرمان آزادی و برابری است.براین اساس،محور مطالعات مقایسه ای سیاست نیز این است که کشمکش میان این دو آرمان در طول زمان و مکان چگونه پیش رفته و ادامه پیدا کرده است.

در عین حال،از آنجا که این کشمکش در چارچوب نهادهایی خاص صورت می پذیرد،این کتاب مطالعه این عرصه بنیادین سیاست را در چارچوب نهادهایی چون دولت،جامعه،فرهنگ،اقتصاد،اقتدارگرایی،دموکراسی و ... انجام داده است. 

جامعه شناسی دولت

<p style=

مولفین: برتران بدیع-پی یر بیرن بوم

مترجم: دکتر احمد نقیب زاده 

نوبت چاپ: دوم

سال چاپ: ۱۳۹۲

شابک: ۳-۰۸-۸۸۱۱-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۲۴

قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال

این کتاب با رویکردی وبری-فرهنگی به موضوع دولت مدرن پرداخته و آن را با تاریخ و فرهنگ اروپای باختری پیوند داده است،در حالی که اغلب آثار دیگر آن را پدیده ای جهانشمول و محصول ضروری تقسیم کار،فرایند نهایی توسعه سیاسی یا حتی جزء جدایی ناپذیر همه جوامع از قدیم و جدید تلقی کرده اند.جالب آن که نویسندگان و متفکرانی که از همین دیدگاه یعنی با رویکردی فرهنگی به مسئله نگاه کرده اند آن را به جنبش دینی پیوند داده اند،در حالی که نویسندگان این کتاب برعکس،فرهنگ کاتولیک و تاریخ تحول کلیسا را عامل اصلی دولت مدرن معرفی می کنند و این تعریف بر استدلالی با قوت بنا شده است که خواننده را  بی تفاوت نمی گذارد.

 

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل(از پیمان وستفالی تا امروز)

<p> </p><p style=

مولف: دکتر احمد نقيب زاده
تعداد صفحه: ۳۲۰
قيمت: ۶۰۰۰۰۰ ريال
نوبت چاپ: هجدهم 
سال چاپ: ۱۳۹۹

اندازه: وزیری

شابک: ۷-۸۱-۵۵۱۶-۹۶۴-۹۷۸
برگزیده کتاب سال دانشگاهی ۱۳۸۳
تحولات روابط بين الملل و حوادث مهم جهان از سال ۱۶۴۸ (پیمان و ستفالی) تا جنگ جهاني اول و تحليل اوضاع جهان در سالهاي بين دو جنگ جهاني و مسائل مهم بين المللي از جنگ دوم جهاني تا فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، و اوضاع جهان در دهه پاياني قرن بيستم و ويژگيها، تحولات و اوضاع جهان در هزاره جديد و حادثه ۱۱ سپتامبر موضوعات مورد بررسي كتاب است.

ارتش و سیاست

<p> </p><p style=

 برنده کتاب سال ۱۳۷۵

مولفدکتر عليرضا ازغندی

نوبت چاپ: نهم

سال چاپ: ۱۳۹۲

شابک: ۱-۳۳-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۱۵۶

 قيمت: زیر چاپ

هدف كتاب آشنا نمودن دانشجويان با ابعاد سازمانی و اجتماعی نظامیان در چارچوب رهیافت های جدید است ، بدین ترتیب که به جای بررسی وظیفه سنتی و قانونی ارتش (دفاع از وطن) ، به نقش ها ،ساختارها و عملکرد ها پرداخته خواهد شد .کتاب دارای دو بخش و هفت فصل است. در بخش اول بابررسی اجمالی جامعه شناسی نظامی-ارتش به مثابه شاخه مستقل علمی ،ارتش را به عنوان یک نهاد اجتماعی و نظامی بودن رابه مثابه یک حرفه بررسی می کند.در بخش دوم چگونگی به قدرت رسیدن نظامیان و عملکرد آنها در تحولات سیاسی-اجتماعی جامعه بررسی می شود.

 

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد
37 مطلب

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

   صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

مدیریت فایل