آمار بازدیدکنندگان

۷
۱۵۱۵
۸۰۹۲۱۹

About Ghoomes

نشر قومس
اندیشه های سیاسی سعدی
ساختار و ماهیت روش شناسی در علم سیاست
درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران
درآمدی بر علم سیاست
روانشناسی سیاسی
بنیادهای نظری علم سیاست

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

 

          

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                             

       

   

             

                       

       

ساعت سرور

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷