نفت و سياست در خاورميانه

<p style=

مولفبرگزيده ديدگاه های گروه ريامونت

 مترجمدکتر فريدون برکشلی

 نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۷۸

 شابک: ۸-۳۵-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۰۸

قيمت: نایاب

  كتاب حاضر بر مبناي يكي از معدود انتشارات گروه ريامونت تنظيم شده سال ۱۹۹۸ در لندن است كه منعكس كننده برخي از ديدگاه هاي اين گروه در مسائل نفت و سياست در خاورميانه و خليج فارس می باشد. دل مشغولی اين گروه مسائل مربوط به ابعاد و جنبه های مختلف سياسی نفت و خليج فارس است که حدود ۷۰ درصد ذخاير نفتی جهان را در اختيار خود دارد.

 

 

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/145

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹