مبانی تجزيه و تحليل سيستم ها

2012_09_18/m6.jpg

مولف:  جری و آردرافيتز جرالد

 

مترجم دکتر محمد تقی ضيايی و ديگران

تعداد صفحه: ۴۱۶

قيمت: ۵۰۰۰۰۰  ريال

 

  کتاب حاضر يکی از بارزترين آثار استاد برجسته و محقق دکتر جری فيتز جرالد می باشد . اين کتاب در دوازده فصل به مبانی و تکنيکهای مورد استفاده در تجزيه و تحليل سيستمها می پردازد.

 

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت فایل